Feestcomité “De Keille” - Statuten

Feestcomité “De Keille” heeft tot doel:
De sociale dimensie van de samenleving te koesteren. Dit zal gebeuren door een uitgebreid aanbod van vrijetijdsbesteding aan te bieden, in de vorm van activiteiten die zich op verschillende terreinen van de vrijetijdssfeer bevinden. Zo wil de vereniging mensen samenbrengen en de mogelijkheid creëren voor mensen om nieuwe sociale contacten te leggen en bestaande sociale contacten aan te halen. Op die manier wil de vereniging de verzuring in de samenleving trachten tegen te gaan en de sociale participatie en integratie versterken

Het werkgebied van feestcomité ”De Keille” omvat alle straten die gelegen zijn tussen vaartstraat, kordewagenstraat en nerenweg (met inbegrip van deze straten) in de deelgemeente Kalken.

Jaarlijks worden er minimaal vier socio-culturele activiteiten georganiseerd.

De georganiseerde activiteiten hebben een open karakter. Dit betekent dat ook personen van buiten het werkgebied mogen deelnemen aan de activiteiten.

Bij elke activiteit wordt de deelnamedrempel zo laag mogelijk gehouden. Dit betekent dat de deelnameprijs gratis of zo laag mogelijk is. Met uitzondering van eventuele eetfestijnen.

Alle bewoners uit het werkgebied “De Keille” zijn automatisch en gratis lid van het feestcomité.
De activiteiten zullen georganiseerd worden voor eenieder die er wil aan deelnemen. De vereniging heeft echter wel het recht mensen deelname te weigeren indien de plaatsen beperkt zijn of indien zij dit nodig acht.
Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle middelen aanwenden.
De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar niet-winstgevende doelstellingen.
Het bestuur wordt samengesteld voor een periode van 2 jaar. Om de 2 jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd waarop het bestuur voor de volgende periode van 2 jaar aangeduid wordt.

Alle leden kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur.

De kennisgeving van de algemene ledenvergadering gebeurt door het bedelen van een uitnodiging in elke brievenbus van het werkgebied.
De manier van kandidaatstelling zal tevens in deze uitnodiging vermeld zijn.

Het bestuur omvat minimum volgende functies:

  1. Voorzitter
  2. Ondervoorzitter
  3. Secretaris
  4. Penningmeester

De functie van secretaris en penningmeester kan eventueel door éénzelfde persoon gecombineerd worden.

De aanduiding van de functies gebeurt door de verkozen bestuursleden op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Het bestuur kan in afwachting van een volgende algemene ledenvergadering nieuwe kandidaat bestuursleden reeds in het bestuur opnemen.